วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

พัฒนากลุ่มอนุรักษ์กระบือน้ำแพร่

          วันที่ 8 มกราคม 2556 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพกระบือกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านน้ำแพร่ ม.14 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย โดยสาธิตฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกระบือ  การถ่ายพยาธิ  ตลอดจนเผยแพร่แนวทางในการเลี้ยงและการอนุรักษ์กระบือ ให้กับคณะกรรมการตัวแทนกลุ่มฯ    
          กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านน้ำแพร่ เริ่มประชุมประชาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณจากโครงการ SML ของหมู่บ้าน จำนวน  300,000 บาท ในการจัดหากระบือและปรับพื้นที่สาธารณะทำแปลงพืชอาหารสัตว์ 70 ไร่ และก่อสร้างคอกโรงเรือน   ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2555ได้จัดซื้อแม่กระบือ 10 แม่  พ่อพันธุ์ 1 ตัว    ในปี 2555 ลูกเกิดจำนวน 3 ตัว  รวมปัจจุบันมีกระบือรวมทั้งหมด 14 ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: